Rezerwacja on line: Messenger Project Holidays
Telefon lub WhatsApp +48 532273524
rezerwacja@projectholidays.pl

Regulamin

Określa zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Project Holidays oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

§I. Wyjaśnienie określeń użytych w umowie

pkt.:
1. Regulamin – Umowa o Uczestnictwo w Wycieczce, określający warunki zawarcia tej umowy, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. Regulamin jest jednoczśnie Umową o Uczestnictwo zawieraną podczas dokonywania Rezerwacji. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

2. Organizator – Project Holidays, biuro turystyczne, z oficjalnym pozwoleniem na prowadzenie działalności turystycznej z Ministerstwa Turystyki ( ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με αριθμο ) numer: 0428E60000141801, Właściciel: Zuzanna Wiktoria Stokowiec, Adres: ΡΩΜΥΡΙ 29-100 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, NIP/ ΑΦΜ : 163740580, o polisie ubezpieczeniowej o numerze 10389742, adresie poczty elektronicznej info(MAŁPA)projectholidays.pl, rezerwacja(MAŁPA)projectholidays.pl oraz ksiazka(MAŁPA)projectholidays.pl, o numerze telefonu kontaktowego +48532273524, o adresie strony internetowej www.projectholidays.pl., o stronie na facebooku a jednocześnie adresie messenger o tytule Project Holidays – wycieczki fakultatywne na Zakynthos i Kefalonii, oraz wyznaczona osoba zatrudniona przez w/w podmiot, wykonująca obowiązki w godzinach pracy.

3. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Wycieczce, na podstawie ważnej Umowy o Uczestnictwo zawartej z Organizatorem, jak również osoba, która ma zamiar taką Umowę zawrzeć, w tym dokonujący Rezerwacji. Uczestnik może zawrzeć umowę osobiście lub przez Przedstawiciela.

4. Przedstawiciel – osoba, która zawiera Umowę o Uczestnictwo z Organizatorem o uczestnictwo w Wycieczce w imieniu własnym oraz innych Uczestników lub też dokonuje Rezerwacji w imieniu własnym lub innych Uczestników. Przedstawiciel dokonując Rezerwacji lub zawierając Umowę czyni to także w imieniu wszystkich Uczestników, za których działa i przejmuje tym samym odpowiedzialność przestrzegania warunków Umowy oraz niniejszego Regulaminu przez tych Uczestników, w tym za zapłatę Ceny oraz uczestnictwo wszystkich Uczestników. Przedstawiciel musi mieć ukończone 18 lat. Przedstawiciel jest pierwszą osobą wymienioną na Umowie o Uczestnictwo a jego dane widnieją na Potwierdzeniu Dokonania Wstepnej Rezerwacji oraz Potwierdzeniu Zapłaty.

5. Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka turystyczna odbywająca się na wyspie Zakynthos lub Kefalonia, a także w pozostałych rejonach Grecji, organizowana przez Organizatora dla Uczestników. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają zakwaterowania, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju: lądowe, morskie, autokarowe. Wycieczka nie obejmuje Dodatkowo Płatnych Czynności.

6. Dodatkowo Płatne Czynności – dodatkowe płatne czynności Organizatora, z których to może skorzystać Uczestnik biorący udział w Wycieczce, w szczególności mogące polegać na zakupie przez Organizatora biletu dla Uczestnika (Biletu Na Rejs, Biletu Wstępu, Biletu Na Prom). Skorzystanie przez Uczestnika z Dodatkowych Części Wycieczki jest dobrowolne, to jest Uczestnik nie musi z nich korzystać, by uczestniczyć w Wycieczce. Uczestnik jest świadomy Dodatkowo Płatnych Czynności w momencie zawierania umowy, jak również świadomy iż niektóre Wycieczki , np. Wycieczka na Peloponez, Wycieczka na Kefalonię, nie mogą się odbyć bez skorzystania z Dodatkowo Płatnych Czynności tj. Biletu Na Prom. W niektórych przypadkach Cena może zawierać Dodatkowo Płatne Czynności o czym informuje i decyduje Organizator.

7. Bilet na Rejs – bilet, którego zakup warunkuje uczestnictwo w rejsie. Zakup odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury zawartej przez Uczestnika z Lokalnym Przewoźnikiem.

8. Lokalny przewoźnik – osoba wyznaczona przez Organizatora udzielająca usługi np. Rejsu.

9. Bilet Wstępu – bilet, którego zakup warunkuje wejście na teren objęty opłatą, np. Jaskinia Drogarati (Kefalonia), Jezioro Mellisani (Kefalonia), tereny archeologiczne czy muzea (Olimpia).

10. Bilet Na Prom – bilet, którego zakup warunkuje uczestnictwo w przeprawie promowej.

11. Rejs – rejs organizowany przez lokalnych przewoźników. Rejs nie jest Wycieczką. Wycieczka nie obejmuje Rejsów. Jedynie w ramach Dodatkowo Płatnych Czynności Organizator dokonuje na rzecz Uczestnika zakupu Biletu na Rejs. Odpowiedzialność cywilno prawną za Uczestnika podczas wykonywania usługi rejsu ponosi lokalny przewoźnik. Uczestnictwo w Rejsie odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury zawartej prze Uczestnika z lokalnym przewoźnikiem.

12. Osoba Współpracująca – wyznaczona przez Organizatora osoba kierująca Wycieczką, na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury zawartej przez Uczestnika z Osobą Współpracującą.

13. Prowadzący wycieczkę – każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, piloci, kapitanowie, przewodnicy, przedstawiciele biura oraz Osoby Współpracujące.

14. Program – dotyczy sposobu realizacji Wycieczki/ Atrakcji Dodatkowej / Transferu, zawiera m. in. jej ramowy plan, region odbycia się, miejsca odwiedzane oraz informację o Dodatkowo Płatnych Czynnościach, oraz określenie Minimalnej Liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki. Ramowy program wycieczki nie stanowi oferty handlowej i może ulec zmianie.

15. Minimalna Liczba Uczestników – Liczba Uczestników, która warunkuje odbycie się Wycieczki. Informacja o niej znajduje się w dalszej części regulaminu.

16. Cennik i informacje – najważniejsze fragmenty Regulaminu, dotyczące praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, który dostępny jest na Stronie Internetowej.

17. Rezwerwacja– czynność dokonywana przez Organizatora mająca na celu wybranie oraz zarezerwowanie konkretnej ilości miejsc na dany termin na Wycieczkę wybrany przez Uczestnika/ Przedstawiciela.

18. Umowa o Uczestnictwo – Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji wraz z opłatą Zaliczki lub Całości za Rezerwację uprawniające Uczestnika do udziału w Wycieczce.

19. Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji – dokument o indywidualnym numerze rezerwacji, który Uczestnik otrzymuje od Organizatora droga mailową, oznacza bezkosztowe zatrzymanie odpowiedniej liczby miejsc na dany termin, na wybraną przez Uczestnika wycieczkę.

20. Potwierdzenie Zapłaty – dokument o tym samym numerze rezerwacji co indywidualny numer rezerwacji zawarty w Potwierdzeniu Dokonania Rezerwacji, który otrzymuje Uczestnik od Organizatoradroga mailową w momencie opłaty zaliczki/ całości za podmiot zawarty w Umowie o Uczestnictwo.

21. Cena, Cena Standartowa – całkowita kwota pieniężna za uczestnictwo w Wycieczce, którą Przedstawiciel/Uczestnik zobowiązany jest zapłacić, najpóźniej w momencie rozpoczęcia Wycieczki. W przypadku Wycieczki Cena może obejmować również Dodatkowo Płatne Czynności tj. Rejs lub Bilet na Prom, o czym Uczestnik zostaje poinformowany podczas zawierania Umowy o Uczestnictwo. Jedynym miejscem i czasem, w którym cena jest wiążąca dla Uczestnika/Przedstawiciela jest wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Dokonania Rezerwacji wysłana przez Organizatora do Uczestnika/Przedstawiciela.

22. Cena Pakietowa – Cena Standartowa obniżona o kwotę, którą ustala Organizator, wówczas gdy Uczestnik/Przedstawiciel dokonuje Rezerwacji więcej niż jednej Wycieczki.

23. Zaliczka – częściowa, umowna kwota pieniążna za uczestnictwo w Wycieczce, którą Przedstawiciel/Uczestnik zawierający umowę zobowiązany jest zapłacić przed upływem 72 godzin od otrzymania Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji, w celu zawarcia Umowy o Uczestnictwo.

24. Całość – kwota pieniężna za uczestnictwo w Wycieczce, którą Uczestnik / Przedstawiciel zawierający umowę zobowiązany jest zapłacić przed upływem 72 godzin od otrzymania Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji, w celu zawarcia Umowy o Uczestnictwo.

25. Dane do Przelewu – numer konta podany przez Organizatora w wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail Uczestnika/ Przedstawiciela podany przy dokonywaniu Rezerwacji, służący do opłaty Zaliczki/ Całości.

26. Data Realizacji – wybrana przez Organizatora data kalendarzowa, w której planowana jest realizacja Wycieczki..

27. Cennik- poglądowy zbiór wszystkich cen za Wycieczki, zawierający informacje o opłatach za uczestnictwo, przedziałach wiekowych i Dodatkowo Płatnych Czynnościach. Cennik może ulec zmianie i nie jest wiążący (patrz pkt. 21 Cena).

28. Dziecko 0-2 lat –Osoba, która w dniu wycieczki nie ukończyła 2 lat.

29. Dziecko 2-12 lat – Osoba, która w dniu wycieczki kończy 2 lata oraz wszyscy, którzy mają powyżej 2 lat, ale w dniu wycieczki nie ukończyli 12 lat.

30. Dorosły – Osoba która w dniu wycieczki kończy 12 lat oraz wszyscy, którzy mają powyżej 12 lat.

31. Dzień Realizacji– okres 24 h, określany datą kalendarzową, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka odbywa się na przełomie dni uznaje się datę, w ktorej się rozpoczyna.

32. Adres e-mail Organizatora – adres poczty elektronicznej organizatora określony w Regulaminie w §I pkt 2.

33. Adres e-mail Uczestnika/ Przedstawiciela – adres poczty elektronicznej podany w formularzu rezerwacyjnym konieczny do wysłania drogą elektroniczną Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji, Potwierdzenia Zapłaty Zaliczki/ Całości.

34. Strona internetowa Organizatora – strona będąca poglądowym, niewiążącym źródłem informacji, znajdująca się pod adresem określonym w §I pkt 2.

§II Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. Uczestnictwo w w/w może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy o Uczestnictwo.

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wycieczce akceptuje Regulamin. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

3. Uczestnik/ Przedstawiciel zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem Rezerwacji. Jeśli Uczestnik nie akceptuje Regulaminu, nie powinien wówczas dokonywać Rezerwacji i uczestniczyć w Wycieczce.

4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora, przy czym interpretacja dokonywana przez Organizatora nie ma charakteru wiążącego.

5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów obowiązującym na terenie wykonywania usług przez Organizatora tj. Grecji, jeśli Uczestnik jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Uczestnika będącego konsumentem, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa obowiązującego na terenie wykonywania usług przez Organizatora tj. Grecji.

6. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w mediach społecznościowych w tym komunikatorach Messenger i WhatsApp, jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu ani Umowy. Opisy zawarte na stronie internetowej Organizatora nie stanowią oferty handlowej i mają charakter informacyjny i przykładowy. Wyłącznymi dokumentami określającym zasady uczestnictwa w Wyciecze jest Regulamin. Uczestnik oświadcza także, iż jest mu wiadome, że zdjęcia krajobrazów lub zabytków na stronie internetowej, w broszurach i innych materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter ilustracyjny i mogą nie odpowiadać rzeczywistości lub też wrażenia estetyczne lub wizualne mogą być odmienne ze względu na warunki pogodowe, klimatyczne, naświetlenie itp.

§III Dokonanie Rezerwacji

1. Rezerwacja jest bezpłatna i nie oznacza zawarcia Umowy o Uczestnictwo. Rezerwacja jest równoznaczna z zawarciem Umowy o Uczestnictwo i otrzymuje status potweirdzonej w momencie opłacenia Zaliczki/ Całości. Dokumentacją konieczną do uznania iż pomiędzy Uczestnikiem/ Przedstawicielem, a Organizatorem została zawarta Umowa o Uczestnictwo jest Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji wraz z dołączonym do niego Potwierdzeniem Zapłaty Zaliczki/ Całości.

2. Rezerwacji Uczestnik może dokonać osobiście lub przez Przedstawiciela.

3. Rezerwacja może odbywać się poprzez:

a. Wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora;

b. Zgłoszenie przesłane na Adres e-mail Organizatora;

c. Zgłoszenie telefoniczne oraz SMS na numer telefonu Organizatora, również za pomocą komunikatora WhatsApp;

d. Zgłoszenie poprzez Messenger Organizatora dostepny na jego stronie na facebooku;

e. Inny sposób dopuszczony przez Organizatora, np. na spotkaniu w hotelu na prośbę zainteresowanych;

4. Za rezerwacje nie uznaje się w/w czynności jeśli pozostały one bez odpowiedzi Organizatora. Rezerwacja jest Umową o Uczestnictwo tylko gdy została opatrzona Potwierdzeniem Dokonania Rezerwacji o indywidualnym numerze rezerwacji oraz Potwierdzeniem Zapłaty Zaliczki/ Całości o identycznym numerze rezerwacji co Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji.

5. Uczestnik dokonując Rezerwacji, podaje następujące dane osobowe:

a.) imię i nazwisko dokonującego Rezerwacji,

b.) numer telefonu aktywnego podczas pobytu w Grecji,

c.) adres e-mail,

d.) miejsce zakwaterowania czyli nazwę Hotelu/ Apartamentu/ Pokoju oraz miejscowość,

e.) liczbę Uczestników kategorii wiekowej : Dorosły,

f.) liczbę Uczestników kategorii wiekowej : Dziecko 2-12 lat,

g.) liczbę Uczestników kategorii wiekowej : Dziecko do 2 lat,

h.) imiona i nazwiska wszystkich uczestników wycieczki,

i.) nazwę wybranej wycieczki,

j.) termin pobytu,

k.) preferowany Dzień Wycieczki,

l.) Uczestnik może zostać poproszony przez Organizatora o przedstawienie daty urodzenia każdego uczestnika lub okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia wieku. Uczestnik/ Przedstawiciel ma obowiązek przedstawić datę urodzenia lub okazać dokument potwierdzający wiek Uczestników. W przeciwnym razie Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji lub uczestnictwa Uczestnika w Wycieczce.

m.) Przedstawiciel oświadcza, że wszystkie dane podane podczas Rezerwacji są zgodne z prawdą oraz zgadzają się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.

6. Podstawa prawna i zastrzeżenia.

a.) Powyższe dane wymagane są z tytułu bezpieczeństwa oraz wymogów prawnych.

b.) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji dla 1 osoby, bez podania przyczyny. Wynika to zazwyczaj z ilości ostatnich miejsc np. 2 ostatnich miejsc na daną wycieczkę, którą Organizator może chcieć zachować dla 2 chętnych Uczestników, o czym nie jest zobowiązany informować.

c.) Organizator może poinformować Uczestnika do 30 minut po pobraniu od niego danych do rezerwacji o braku miejsc na dany termin, z powodu błędu systemu, wynikającego ze spływania rezerwacji z kilku źródeł. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie przedstawiony alternatywny termin wycieczki.

7. Uczestnik wyraża bezterminowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych podczas Rezerwacji. Administratorem danych osobowych podanych podczas Rezerwacji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Rezerwacji. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji Rezerwacji.

8. Po dokonaniu Rezerwacji Organizator może zarezerwować Uczestnikowi miejsca na wskazaną przez niego podczas Rezerwacji Wycieczkę, o ile w preferowanym przez Uczestnika Dniu Realizacji pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku wystarczającej liczby miejsc wolnych Organizator powiadamia Uczestnika podczas dokonywania Rezerwacji. Dopuszczalne jest powiadomienie Uczestnika przez Oranizatora o braku miejsc w danym terminie krótko po zakończeniu Rezerwacji (do 30 minut) i w konsekwencji oznacza to wybór innego terminu przez Uczestnika.

9. Potwierdzeniem założenia Rezerwacji jest otrzymanie drogą mailową dokumentu w formacie pdf. o nazwie Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji. Uczestnik w wiadomości e-mail otrzymuje również link do Banku Informacji o Wycieczkach oraz Regulaminu. Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji wraz z Potwierdzeniem Zapłaty Zaliczki/ Całości należy posiadać ze sobą przez cały czas trwania Wycieczki. Dopuszczalna jest forma elektroniczna o ile Uczestnik jest w stanie zagwarantować dostęp do odczytu w/w przez cały czas trwania Wycieczki. W przypadku Rezerwacji na miejscu w biurze Organizatora Uczstnik/ Przedstawiciel otrzyma Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji na podany przy Rezerwacji adres mailowy.

10. Jeśli Uczestnik dokonał Rezerwacji, winien on zawrzeć Umowę z Organizatorem (opłacić zaliczkę lub całość ) przed upływem 72 godzin od otrzymania Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji.

11. Rezerwacja ma co do zasady charakter niewiążący do 72h przed Dniem Realizacji. Każda ze Stron może odwołać dokonaną Rezerwację, bez podania przyczyn, o czym jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę wiadomością e- mail, SMS, telefonicznie, przez komunikator Messenger lub WhatsApp. Odwołanie Rezerwacji nie rodzi żadnych praw i roszczeń po obu stronach. Poniżej 72h przed Dniem Realizacji rezerwacja ma charakter wiążący i opłaty w przypadku rezygnacji ze strony Uczestnika nie ulegają zwrotowi.

12. Jeśli Uczestnik dokonuje Rezerwacji w terminie poniżej 72 godzin przed Dniem Realizacji, winien on opłacić Zaliczkę/Całość natychmiast po dokonaniu Rezerwacji.

a. Brak opłacenia Zaliczki/ Całości w terminie do 72 godzin od otrzymania Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji oraz brak odpowiedzi na próbę kontaktu ze strony Organizatora (jednorazowego połączenia telefonicznego lub jednorazowej wiadomości na komunikatorze messenger lub jednorazowej wiadomości e-mail) jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji;

13. W godzinach pracy Organizatora (godziny te są wskazane na stronie internetowej) Uczestnik/ Przedstawiciel może uzyskać informację na temat statusu dokonanej przez siebie Rezerwacji, a także dodatkowych informacji o Wycieczce, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub dzwoniąc na numer telefonu Organizatora, korzystając z komunikatora Messenger lub WhatsApp.

§IV Płatności

1. Po dokonaniu Rezerwacji Uczestnik/ Przedstawiciel zobowiązany jest sprawdzić skrzynkę odbiorczą adresu e-mail, podanego przy Rezerwacji w celu odczytania wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora, zawierającej Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji oraz Dane do Przelewu. Uczestnik/ Przedstawiciel zobowiązany jest sprawdzić również folder spam oraz powiadomić Organizatora niezwłocznie jeśli nie otrzymał w/w wiadomości.

2. Uczestnik/ Przedstawiciel zawierający umowę zobowiązany jest zapłacić Zaliczkę przed upływem 72 godzin od otrzymania Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji, w celu zawarcia Umowy o Uczestnictwo.

3. Brak opłacenia Zaliczki/Całości przed upłynięciem 72 godzin od otrzymania Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji oraz brak odpowiedzi na próbę kontaktu ze strony Organizatora (jednorazowego połączenia telefonicznego lub jednorazowej wiadomości na komunikatorze messenger lub jednorazowej wiadomości e-mail) jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji;

4. Obowiązujące sposoby płatności:

a. Rezerwacja z wyprzedzeniem (przed przybyciem na miejsce pobytu) dokonana poprzez kanały komunikacyjne określone w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunktach a), c), d), e), f), g) powinna być zakończona płatnością przelewem w walucie euro na konto określone w Danych Do Przelewu.

b. Rezerwacja na miejscu dokonana w dowolny sposób określony w Regulaminie w §III pkt 2 powinna być zakończona płatnością gotówką w walucie EURO w momencie dokonywania Rezerwacji.

c. Płatności pozostałej Ceny Wycieczki, jeśli takowa istnieje, Uczestnik winien jest dokonać u Prowadzącego Wycieczkę w gotówce, w walucie Euro. Jeśli rezerwacja dotyczy kilku Wycieczkek czyli tzw. Pakietu Uczestnik/Przedstawiciel winien jest dokonać opłaty za Całość Rezerwacji (cały pakiet) na pierwszej Wycieczce.

d. Jeśli Rezerwacja dokonywana jest poprzez kanały komunikacyjne określone w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunktach a), c), d), e), f), g), na mniej niż 72 godziny przed Dniem Realicaji Wycieczki, wówczas płatności zaliczki należy dokonać niezwłocznie przelewem na konto bankowe Organizatora (płatność z konta walutowego w walucie EURO). Po dokonaniu płatności przelewem należy przesłać do Organizatora drogą mailową potwierdzenie wysłania/złożenia dyspozycji przelewu. Jeśli przelew nie zostanie zaksiegowany do Dnia Realizacji to Organizator ma prawo pobrać kaucję w wysokości Ceny za wszystkich Uczestników, która ulegnie zwrotowi Uczestnikowi/ Przedstawicielowi jak tylko przelew zostanie zaksięgowany.

e. Rezerwację dokonywaną w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, zakończyć można wyłącznie płatnością gotówkową w walucie EURO.

5. W przypadku płatności bezgotówkowej (przelewu) Zaliczkę/ Całość za Rezerwację uznaje się za opłaconą w momencie zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora.

6. W przypadku płatności gotówkowych dniem zapłaty jest data kalendarzowa dnia, w którym Organizator przyjął zapłatę Ceny za wszystkich Uczestników od Uczestnika/ Przedstawiciela, a Zaliczkę/ Całość za Rezerwację uznaje się za opłaconą w momencie otrzymania na podany przy Rezerwacji adres e-mail Uczestnika/ Przedstawiciela Potwierdzenia Zapłaty.

7. Uczestnik uiszczając opłatę (Cenę) pokrywa koszt wybranej Wycieczki, adekwatny do ilości oraz wieku Uczestników, w której zawiera się elementy określone w Cenniku. Jeśli Uczestnik podejmuje się skrócenia czasu uczestnictwa w Wycieczce, rezygnacji z niektórych punktów programu lub samodzielnej organizacji transportu Cena nie ulega zmianie, a poniesione opłaty nie ulegają zwrotowi.

§V Cena oraz promocje/ zniżki/ rabaty

1. Cena Podana w Potwierdzeniu Dokonania Rezerwacji jest wiążąca i Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia Ceny Wycieczki.

2. Podczas trwania każdej promocji Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z obowiązującym regulaminem akcji promocyjnej. Regulamin dostępny jest podczas trwania promocji na stronie Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych organizowanych na indywidualne zlecenie.

4. Promocja nie działa wstecz i nie ma wpływu na Rezerwacje dokonane przed wprowadzeniem promocji.

5. Organizator może udzielić Uczestnikowi zniżki specjalnej, a o jej przyznaniu i wysokości zawsze decyduje Organizator.

6. Organizator ma prawo wprowadzać zniżki jeśli Uczestnik/Przedstawiciel dokona Rezerwacji więcej niż jednej Wycieczki. Wówczas Cena Standartowa przyjmuje postać Ceny Pakietowej.

6. Promocje, zniżki i rabaty nie łączą się ze sobą wzajemnie.

§VI Uczestnistwo osób małoletnich

1. Małoletni (tj. osoba do 18 roku życia lub inna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych) może uczestniczyć w Wycieczce pod warunkiem, że:

a. Jego rodzice (pojęcie to obejmuje także jednego z rodziców jak i innego przedstawiciela ustawowego, w tym opiekuna) wyrażą zgodę na uczestnictwo w Wycieczce. Zgoda wyrażana jest poprzez zawarcie Umowy o Uczestnictwo w imieniu osoby małoletniej. Jeżeli zawarcia Umowy w imieniu Małoletniego dokonuje inna osoba niż Rodzic, a Rodzic sam nie uczestniczy w Wycieczce wraz z Małoletnim, wówczas konieczna jest pisemna zgoda Rodzica na uczestnictwo Małoletniego wraz ze wskazaniem osoby, która będzie sprawowała opiekę nad Małoletnim podczas Wycieczki. Sporządzenie pisemnej zgody leży w obowiązkach Uczestnika, a osoba sprawująca opiekę jest zobowiązana ją posiadać przez cały czas Wycieczki.

b. Stan zdrowia i sprawności psychofizycznej Małoletniego pozwala na Uczestnictwo – za co pełną odpowiedzialność biorą Rodzice lub opienkunowie prawni.

2. Za zachowanie i bezpieczeństwo Małoletniego (a także innych osób wymagających opieki lub nadzoru) w czasie Wycieczki odpowiedzialność ponoszą Rodzice, a także osoba sprawująca opiekę nad Małoletnim podczas Wycieczki. Są oni zobowiązani do pilnowania Małoletniego i zapewnienia stosownego nadzoru, poinformowania go o konieczności przestrzegania Regulaminu, ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku, przepisów prawa, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety, w sposób zrozumiały dla Małoletniego, w szczególności o prawnym zakazie spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. Wszelkie wykroczenia Małoletniego, jak również zaniedbania ze strony rodziców lub opiekunów, mogące doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz złamania niniejszego Regulaminu podlegają pod przepisy prawne Kodeksu Karnego obowiązującego na terenie Grecji.

3. W przypadku wyrządzenia przez Małoletniego jakichkolwiek szkód, w tym skutkujących naruszeniem dóbr lub praw innych osób wszelką odpowiedzialność ponoszą osoby wymienione w §VI pkt. 2

4. Uczestnik/Przedstawiciel zawiadamia Organizatora o uczestnictwie Dziecka, podając jego datę urodzenia przy dokonywaniu Rezerwacji. Organizator może w każdym czasie zweryfikować wiek Dziecka, w tym celu ma on prawo żądania odpowiednich dokumentów (paszportu, dowodu osobistego) w celu weryfikacji tego wieku. Organizator ma prawo także uzależnić korzystanie ze zniżek przez Dziecko od okazania w/w dokumentów.

5. Dla możliwości korzystania przez Dzieci ze zniżek decydujący jest wiek Dziecka w Dniu Realizacji (a nie z dnia dokonania Rezerwacji czy w dniu zawarcia Umowy).

6. Przedstawiciel oświadcza, iż ma świadomość, iż podanie nieprawdziwych informacji o wieku Dziecka może nie tylko skutkować odmową przyznania zniżek, rodzić odpowiedzialność prawem przewidzianą, zarówno wobec Organizatora, jak i Przewoźników Lokalnych, właścicieli obiektów, muzeów itp., w tym skutkować naliczaniem np. kar umownych czy grzywien, których uregulowanie zawsze lezy po stronie Uczestnika/ Przedstawiciela.

7. Za Dzieci w wieku do 2 lat uczestniczące w wycieczkach organizowanych przez Organizatora nie są pobierane przez Organizatora żadne opłaty, z wyłączeniem Wycieczki Prywatnej. W przypadku wykupienia Wycieczki Prywatnej, pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem, Dziecku do 2 lat na Wycieczce Prywatnej przysługuje prawo do własnego miejsca siedzącego, a Organizator zobowiązany jest zapewnić fotelik odpowiedni do wagi dziecka. W przypadku pozostałych Wycieczek Dziecko do 2 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego i nie jest liczone jako pasażer zajmujący miejsce siedzące w środkach transportu. Jeśli rodzic/ opiekun chce zapewnić dziecku własne miejsce siedzące zobowiązany jest uiścić za nie opłatę w wysokości Ceny za dziecko od 2-12 lat określonej w Cenniku. To samo dotyczy Rejsów oraz Biletów na Prom. To samo dotyczy Rejsów oraz Biletów na Prom.

8. Dziecko od 2 do 12 roku życia ma prawo do odrębnego miejsca jako pasażer w autobusie/busie/innym środku transportu. To samo dotyczy Rejsów oraz Biletów na Prom.

§VII Umowa o Uczestnictwo

1. Przed zawarciem Umowy o Uczestnictwo Uczestnik/ Przedstwiaciel winien zapoznać się z Regulaminem.
Rezerwacja wycieczki jest równoznaczna z tym, że Uczestnik zapoznał się z informacjami w nim zawartymi i potwierdza, że są one dla niego zrozumiałe oraz wyraża zgodę na zasady w nich zawarte.

2. Uczestnik/ Przedstwiaciel podaje w Umowie aktualne i prawdziwe dane osobowe. Podanie aktualnych i prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności w zakresie formalności związanych z Wycieczką.

3. Uczestnik/ Przedstwiaciel ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych w Umowie.

4. Uczestnik/ Przedstwiaciel zobowiązany jest w Dniu Realizacji Wycieczki posiadać aktualne i ważne ubezpieczenie zdrowotne.

5. Uczestnik/ Przedstwiaciel może we własnym zakresie skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

§VIII Zawarcie umowy w imieniu osoby trzeciej

1. Osoba zawierąca umowę w imieniu osoby trzeciej nazywana jest Przedstawicielem. Jeśli Przedstawiciel zawiera Umowę w imieniu osoby trzeciej, to jednocześnie oświadcza, że:

a. posiada ważne i skuteczne upoważnienie Uczestnika do zawarcia Umowy; Uczestnik ten zapoznał się z Regulaminem i go zaakceptował;

b. posiada wszelkie upoważnienia do wyrażenia wszelkich zgód zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej, materiałów marketingowych i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji usług Organizatora.

2. Jeżeli Przedstawiciel zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, a nie posiadał do tego upoważnienia lub też zawarł ją z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub też w momencie zawierania Umowy pełnomocnictwo to było nieważne lub zostało uprzednio skuteczne odwołane, Przedstawiciel jest odpowiedzialny wobec Organizatora za to, iż osoba ta zawrze Umowę oraz zapłaci Cenę. Jeśli osoba trzecia nie zawrze Umowy i nie zapłaci Ceny, Przedstawiciel zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi kary umownej w kwocie równowartości Ceny Wycieczki za każdą osobę trzecią, w imieniu której rzekomo działał. Organizator ma prawo dochodzenia od Przedstawiciela dalszego odszkodowania.

3. Przepisy §VIII pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokonywanej przez Przedstawiciela Rezerwacji.

§IX Prawa i obowiązki uczestnika

1. Uczestnik/ Przedstwiaciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym obowiązującego w miejscu Wycieczki, Regulaminu, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.

2. Uczestnik/ Przedstwiaciel obowiązany jest w czasie Wycieczki stosować się do poleceń Prowadzącego Wycieczkę, a także wszelkich znaków i tablic, w szczególności nakazów i zakazów.

3. Uczestnik/ Przedstwiaciel obowiązany jest przed uczestnictwem w Wycieczce dokonać sprawdzenia swojego stanu zdrowia w celu ustalenia, iż stan ten umożliwia mu uczestnictwo. Uczestnicząc w Wycieczce, Uczestnik/ Przedstwiaciel oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa. Uczestnik/ Przedstwiaciel zobowiązany jest sam zdecydować czy istnieje potrzeba dokonania wcześniej szczepień lub przebadania pod kątem alergii lub uczuleń. Bezwzględnie zaleca się skorzystanie z porady lekarza jeśli zauważyło się niepokojące objawy przed lub w Dniu Realizacji Wycieczki.

4. Kobiety w ciąży wyrażające chęć uczestnictwa w Wycieczce zobowiązane są, aby decyzja o ich uczestnictwie została skonsultowana z lekarzem, który jeśli nie będzie widzieć żadnych przeciwwskazań wyrazi zgodę, aby dana osoba uczestniczyła w Wycieczce. Uczestnicząc w Wycieczce, Uczestnik/ Przedstwiaciel oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa. Uczestnik/ Przedstwiaciel nie musi zostać poinformowany przez Organizatora o sytuacjach możliwie zagrażających zdrowiu w w/w przypadku. Uczestnik/ Przedstawiciel ponisi pełną odpowiedzialność za swój udział w Wycieczce w w/w przypadku.

5. Na Wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz następujących działań:

a. samowolnego oddalania się od grupy;

b. zwiedzania „na własną rękę” bez opieki Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę zbliżania się do brzegów klifów, uskoków skalnych, przepaści, wąwozów, dróg przeznaczonych do ruchu kołowego pojazdów.

c. skoków do wody, wchodzenia do wody i kąpieli w miejscach niedozwolonych;

d. spożywania alkoholu (z wyjątkiem degustacji niewielkich ilości alkoholu w miejscach i czasie przewidzianych w Programie Wycieczki, przy czym każdy Uczestnik winien spożywać alkohol według ilości mu dozwolonych, a jeśli nie wie jakie są to ilości zobowiązany jest wcześniej zasięgnąć stosownej porady lekarskiej) oraz spożywania narkotyków lub środków odurzających;

e. palenia tytoniu poza dozwolonymi przez prawo właściwe dla miejsca

f. kąpieli pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;

g. nadmiernej ekspozycji na słońce, bez stosownych środków chroniących przed porażeniem słonecznym;

h. kąpieli przez osoby nieumiejące pływać;

i. niestosowania się do norm bezpieczeństwa oraz do zarządzeń wydawanych przez Prowadzącego Wycieczkę lub Osobę Współpracującą;

j. poruszania się przez Uczestnika/ Przedstwiaciel po niebezpiecznych trasach i przebywania w niebezpiecznych miejscach oraz trasach nieprzewidzianych w Programie;

k. narażania innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia albo uszkodzenie lub utratę mienia.

l. nagrywania, kamerowania i innych sposobów rejestrowania informacji przekazywanych Uczestnikom przez Prowadzącego Wycieczkę oraz ich rozpowszechniania lub upubliczniania, w tym na portalach społecznościowych;

6. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości. Brak posiadania takiego dokumentu może powodować konsekwencje prawem przewidziane, za co Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z prawem Uczestników, wynikające w szczególności z nieprzestrzegania przepisów prawnych, łamania zakazów dotyczących spożywania alkoholu lub palenia tytoniu lub przewozu towarów niedozwolonych jak i na skutek braku posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Organizator nie jest obowiązany do zapewnienia pomocy adwokata, radcy prawnego, Uczestnik/ Przedstwiaciel ponosi pełne ryzyko swoich zachowań, które zostały ujęte w Regulaminie jako bezwzględnie zakazane.

8. Uczestnik/ Przedstwiaciel, wchodząc do wody powinien zwrócić szczególną uwagę na głębokość, wysokość fali, inne łódki w poblizu, możliwość oparzenia przez meduzy, ukłucie przez jeżowce i jeśli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia któregokolwiek z powyższych, powinien unikać kąpieli. Uczestnik​/ Przedstwiaciel zobowiązany jest samodzielnie ocenić czy istanieje niebezpieczeństwo. Organizator nie jest zobowiązany przestrzegać Uczestnika/Przedstawiciela przed niebezpieczeństwem oraz informować o występowaniu w/w czynników. Uczestnik zawsze kąpie się na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki ze skutkiem narażenia zdrowia lub śmierci Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Uczestnik/ Przedstwiaciel cierpiący na chorobę lokomocyjną lub morską powinien zabezpieczyć się przed wycieczką stosując odpowiednie leki przeciwwymiotne zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz posiadać mokre chusteczki, wodoszczelne woreczki, wodę mineralną. Zaleca się przyjąć odpowiednie leki lub środki zgodnie ze wskazaniami lekarza. Prowadzący Wycieczkę oraz Osoba Współpracująca nie ma obowiązku posiadać w/w przedmiotów oraz ma absolutny zakaz udostepniania leków Uczestnikom. Za każdy lek, który zażyje Uczestnik w trakcie Wycieczki ponosi odpowiedzialność Uczestnik/ Przedstwiaciel. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za substancje przyjęte przez Uczestnika/ Przedstwiaciela podczas Wycieczki.

10. Opalając się lub eksponując na słońce, Uczestnik obowiązany jest skorzystać z filtrów ochronnych oraz nakrycia głowy. Zabrania się zbyt długiego przebywania na słońcu. Uczestnik obowiązany jest dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych. Organizator nie jest zobowiązany przestrzegać Uczestnika/Przedstawiciela przed niebezpiecznym działaniem słońca. Za zachowanie Uczestnika wykraczające poza regulamin oraz za poparzenia słoneczne i udary słoneczne Organizator nie ponosi odpowiedzielności.

11. Uczestnik/Przedstwiciel zobowiązany jest założyć odpowiednie obuwie i odzież chroniące przed ukąszeniami jaszczurek, żmii lub węży. Organizator nie jest zobowiązany przestrzegać Uczestnika/Przedstawiciela przed niebezpieczeństwem oraz informować o występowaniu w/w zwierząt. Za ewentulane ukąszenia Uczestnika przez dzikie zwierzęta, gady, i owady Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12. Uczestnik /Przedstwiciel przed rozpoczęciem kąpieli w wodach (w tym przede wszystkim siarkowych na plaży Xigia) obowiązany jest zdjąć wszelką biżuterią oraz inne ozdoby wykonane z metali szlachetnych, w tym srebra lub złota, inaczej mogą one ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

13. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu do zdjęć/ filmów podwodnych podczas kąpieli oraz przy użyciu danego sprzętu przez Uczestnika/ Przedstawiciela w warunkach atmosferycznych, ujętych w karcie gwarancyjnej urządzenia jako mogące spowodować zepsucie. Organizator nie jest zobowiązany przestrzegać Uczestnika/Przedstawiciela przed niebezpieczeństwem zniszczenia w/w sprzętu.

14. Uczestnik/Przedstwiciel zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt wyżywienia i napojów. Wyżywienie i napoje nie są wliczone w cenę Wycieczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość posiłków serwowanych przez lokalne punkty gastronomiczne, w tym restauracje, tawerny i bary, a wszelkie informacje udzielane przez Organizatora dotyczące takich punktów (typu: „tutaj można dobrze zjeść”, „lokalna grecka restauracja” itp.), są opinią subiektywną, mają charakter niewiążący i nie rodzą żadnych zobowiązań po stronie Organizatora.

15. Uczestnik/Przedstawiciel zobowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Wycieczce. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Organizatora, Prowadzącego Wycieczkę lub Osobę Współpracującą lub też wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uważa, że dana część Programu Wycieczki jest dla niego za trudna lub też czuje się przemęczony lub sforsowany, powinien zrezygnować z tej części, powiadamiając o tym Prowadzącego Wycieczkę lub Osobę Współpracującą i odpocząć w wznaczonym przez nich miejscu. Organizator nie jest zobowiązany do oceny wytrzymałości i stanu zdowia Uczestnika/Przedstawiciela oraz informowania go intensywności wysiłku z jakim wiąże się uczestnictwo w Wycieczce. Cena Wycieczki nie ulega zmianie jeśli Uczestnik pominie któryś z punktów Programu lub zakończy Wycieczkę przed czasem.

16. Uczestnik/Przedstawicel ma prawo do momentu rozpoczęcia Wycieczki przenieść na osobę trzecią (Cesjonariusza) wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki, za zgodą Organizatora („Cesja”). Osoba trzecia staje się wówczas Uczestnikiem Wycieczki, dokonanie Cesji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez taką osobę, która staje się Uczestnikiem Wycieczki.

17. Uczestnik/Przedstawiciel może w każdym momencie trwania Wycieczki może zrezygnować z dalszego uczestnictwa. Wówczas zobowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do miejsca pobytu (np. zamówienie taksówki, powrót autobusem), chyba że obowiązek udzielenia pomocy Uczestnikowi wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z tym, że wówczas również koszty takiej pomocy ponosi Uczestnik. W przypadku, gdy koszty takie poniósł Organizator, Uczestnik zobowiązany jest do ich zwrotu. Organizator / Prowadzący Wycieczkę / Osoba Współpracująca nie jest zobowiązana oceniać stanu zdrowia Uczestnika/ Przedstawiciela oraz wyrażać swojej opinii na temat powrotu Uczestnika/ Przedstawiciela do miejsca pobytu.

18. Uczestnik/Przedstawiciel ponosi wszelkie koszty akcji ratowniczych jego dotyczących, w tym pogotowia wodnego, górskiego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lokalnego.

19. Uczestnik/Przedstawiciel jest zobowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki gotówkę w walucie obowiązującej w miejscu odbywnia się Wycieczki.

20. Uczestnik/Przedstawiciel jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Uczestnika/Przedstawiciela. Uczestnik zawierając Umowę o Uczestnictwo oświadcza, iż jest mu wiadome, że naruszenie tych przepisów może rodzić u niego odpowiedzialność prawem przepisaną. Organizator nie jest zobowiązany do zapewniania pomocy prawnej, ani pomocy tłumacza w takich przypadkach. Organizator nie jest zobowiązany przestrzegać Uczestnika/Przedstawiciela przed niebezpieczeństwem wykroczenia oraz informować o obowiązujących lokalnie przepisach.

21. Uczestnik/Przedstawiciel ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu zbiórki najpóźniej 5 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia Wycieczki. Ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, niestawienie się Uczestnika w miejscu zbiórki lub spóźnienie się o więcej niż 5 min od podanej godziny zbiórki powoduje, że Uczestnik nie zostanie zabrany na Wycieczkę. Uczestnik jest informowany o godzinie zbiórki w dzień poprzedzający Dzień Realizacji Wycieczki po godzinie 20:00 poprzez wiadomość sms wysłaną z Numeru Telefonu Organizatora na Numer Telefonu Uczestnika/Przedstawiciela podany przy dokonywaniu Rezerwacji. Uczestnik, który nie stawi się na zbiórce w czasie okreslonym przez Regulamin nie ma prawa do zwrotu Ceny. Jeśli chce uczestniczyć w Wycieczce, musi uzyskać pismeną zgodę Organizatora na uczestnictwo w niej oraz na własny koszt i ryzyko zorganizować transport do miejsca, w którym aktualnie znajduje się Wycieczka.

22. Uczestnik/Przedstawiciel zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórek podczas Wycieczki. W przypadku stawiania się Uczestnika/Przedstawiciela na miejscu poszczególnych zbiórek z więcej niż 5 minutowym opóźnieniem, więcej niż 3 krotnie, Organizator ma prawo słownie wypowiedzieć Uczestnikowi/Przedstawicielowi Umowę o Uczestnictwo w trybie natychmiastowym, po czym Uczestnik/Przedstawiciel musi wrócić do hotelu na koszt własny. Uczestnik/Przedstawiciel wykluczony z Wycieczki nie ma prawa do zwrotu Ceny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika/Przedstawiciela po zerwaniu Umowy o Uczestnictwo i opuszczeniu Wycieczki oraz nie jest zobowiązany zorganizować Uczestnikowi/Przedstawicielowi transportu.

23. Jeśli Uczestnik/Przedstawiciel narusza którąkolwiek z zasad Regulaminu, Organizator lub Prowadzący Wycieczkę ma prawo wykluczyć go z uczestnictwa w Wycieczce, tj. słownie wypowiedzieć Umowę o Uczestnictwo w trybie natychmiastowym. Uczestnik/Przedstawiciel wykluczony z Wycieczki nie ma prawa do zwrotu Ceny. Uczestnik/Przedstawiciel, który został wykluczony z wycieczki wraca do miejsca swojego zakwaterowania na koszt własny i nie może dochodzić się zwrotu poniesionych kosztów.

24. Organizator ma także prawo wykluczyć Uczestnika/Przedstawiciela z uczestnictwa w Wycieczce przed jej rozpoczęciem, jeśli Uczestnik/Przedstawiciel ten jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla sprawnego organizowania Wycieczki. Uczestnik/Przedstawiciel wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny, z wycieczki wraca on do miejsca swojego zakwaterowania na koszt własny i nie może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Obraźliwe zachowanie Uczestnika/Przedstawiciela w stosunku do Organizatora, Prowadzącego Wycieczkę lub Osoby Współpracującej może zostać nagrane z lub bez wiedzy Uczestnika, jeśli Organizator, Prowadzący Wycieczkę lub Osoba Współpracująca poczuje, że znalazła się w sytuacji zagrożenia. Nagranie zostanie wykorzystane w procesie prawnego dochodzenia odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów prawa przez Uczestnika.

25. Zaleca się zabranie na Wycieczkę: aparatu fotograficznego, kamery, suchego prowiantu i napoi, zestawu do plażowania, butów na kamieniste plaże, zestawu do nurkowania (opcjonalnie), wygodnego obuwia do chodzenia, nakrycia głowy, kamizelek do pływania lub innych sprzętów wspomagających pływanie (jeśli są potrzebne), kremu ochronnego z filtrem, okularów przeciwsłonecznych, leków na chorobę lokomocyjną i wszystkich innych zgodnych z zaleceniami lekarza.

26. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika/Przedstawiciela wszelkimi kosztami wynikającymi z nieprzestrzegania przez Uczestnika/Przedstawiciela przepisów prawa, Regulaminu jak i niewłaściwego zachowania, sprzecznego z interesami grupy lub działania utrudniającego Wycieczkę, także naruszającego spokój i prawo do wypoczynku innych Uczestników. Ustalenie kwoty obciążenia leży po stronie Organizatora.

27. W przypadku nie rozwiązania sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem/Przedstawicielem, który dotyczy naruszenia obowiązującego prawa lub pociąga za sobą koszty finansowe, których uregulowanie leży po stronie Uczestnika/Przedstawiciela, Organizator może złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w odpowiednim do miejca posterunku policji co skutkuje zablokowaniem lotu powrotnego do kraju zamieszkania Uczestnika, do czasu rozwiązania.

§X Obowiązki Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie Uczestnika/Przedstawiciela lub innych Uczestników, w szczególności, gdy Uczestnik/Przedstawiciel narusza którykolwiek z obowiązków opisanych w §IX Regulaminu;

b. Siłę wyższą (oznacza zdarzenia trudne do przewidzenia lub też takie, które da się przewidzieć, ale nie da się uniknąć przy dołożeniu należytej staranności oraz niezależne od woli Organizatora, a w szczególności: kataklizmy i inne nagłe zdarzenia atmosferyczne, burze i ulewy, oraz takie jak: trzęsienia ziemi, powodzie, wysokie fale morskie, sztormy, pożary, silne wiatry, burze, gradobicia działania zbrojne, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki bądź przygotowania do nich działania władz cywilnych lub wojskowych oraz embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty, manifestacje i inne zakłócenia społeczne lub pracownicze oraz wszelkie okoliczności wynikające z warunków pogodowych, atmosferycznych, klimatycznych (np. deszcze, sztormy, upały, wiatry, burze);

c. Wszelkie działania i zaniechania organów władzy, w tym administracji rządowej, samorządowej oraz urzędów morskich, administracji portowych, żeglugi morskiej i śródlądowej, kapitanatów portów;

d. Warunki drogowe, w tym brak możliwości przejazdu, zjazdu stromymi drogami po opadzie atmosferycznym lub trzęsieniu ziemi, działania lub zaniechania służb drogowych, brak uprzątnięcia błota, śniegu, gruzu lub osuwiska, utrudnienia na drogach przejazdowych (korki, kolizje, blokady, wzmożony ruch turystyczny), utrudnienia logistyczne w ruchu komunikacyjnym i inne zdarzenia losowe;

e. Pożary, powodzie i inne zjawiska atmosferyczne, działania i zaniechania policji, wojska, straży pożarnej.

f. Nieprawidłowe wyświetlanie mapek i wskazówek dojazdu Google Maps lub inne podmioty, w szczególności w zakresie dotyczącym trasy wycieczki, miejsca zbiórki oraz miejsca pobytu (hotelu) Uczestnika;

g. Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie osób nieuczestniczących w Wycieczce, chyba że są to osoby, za które bezpośrednią odpowiedzialność ponosi Organizator;

h. Za usługi, których nie jest bezpośrednim organizatorem, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży lub organizatorem transportu to jest: wynajem pojazdów i łodzi, wycieczki do parków wodnych, rejsy, usługi sportów wodnych, nurkowania, jazdy konnej, pilates na plaży, grecki wieczór.

i. Wszystkie usługi realizowane przez firmy zewnętrzne w tym m.in. degustacje, posiłki w tawernach, kawiarniach, restauracjach;

j. Nieprzemyślane przez Uczestników zakupy lokalnych produktów i przedmiotów oraz wszelkie pomyłki i uchybienia z tym związane na drodze Uczestnik – Lokalny Sprzedawca;

k. Wszelkie przyczyny leżące po stronie przewoźnika organizującego rejsy po morzu, ponieważ Wycieczka ich nie obejmuje, a rejs odbywa się na podstawie odrębnego Umowy/Biletu zawartej przez Uczestnika/Przedstawiciela z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest Lokalny Przewoźnik. Brak możliwości odbycia się Rejsu, jego skrócenie lub zmiana trasy rodzą wyłącznie odpowiedzialność Przewoźnika Lokalnego, na zasadach wynikających z właściwych przepisów, w tym umowy między Lokalnym Przewoźnikiem a Uczestnikiem. Organizator zwraca wówczas Uczestnikowi/Przedstawicielowi jedynie opłaty poniesione u Organizatora na rzecz zakupu Biletu na Rejs, Biletu na Prom, proporcjonalnie do czasu trwania Rejsu/ przeprawy promowej. O ilości zwrotu decyduje Organizator. Powyższy punkt dotyczy to również wszelkich możliwych, potencjalnych nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci Uczestnika, zaistniałych podczas rejsów, przeprawy promowej oraz w miejscach, do których wejścia konieczny jest zakup biletu wstępu, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

l. Oznaczenie e-maili od Organizatora do Uczestnika/Przedstawiciela lub od Uczestnika/Przedstawiciela do Organizatora jako spam, niedostosowanie się Uczestnika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej Organizatora, określonych w Regulaminie.

m. Brak podania Organizatorowi przez Uczestnika/Przedstawiciela aktywnego numeru kontaktowego podczas pobytu w Grecji.

n. Informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach itp. wydawanych przez hotele, kontrahentów, biura agencyjne i event’owe, które nie zostały udostępnione Uczestnikowi/Przedstawicielowi bezpośrednio przez Organizatora;

o. Inne okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy.

p. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie możliwe, potencjalne nieszczęśliwe wypadki z uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu Uczestnika/Przedstawiciela jak również za nagłą śmierć Uczestnika/Przedstawiciela, zaistniałych podczas rejsów, przeprawy promowej oraz w miejscach, do których wejścia konieczny jest zakup biletu wstępu oraz podczas tzw. Czasu wolnego gdzie Uczestnik/Przedstawiciel nie znajduje się pod opieką Prowadzącego Wycieczkę lub Osoby Współpracującej.

§XI Przedmioty należące do Uczestnika

1. Organizator, Prowadzący Wycieczkę, Kierowca, Kapitan jak inne Osoby Współpacujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy, przedmioty oraz dokumenty Uczestnika/Przedstawiciela, w tym także przedmioty osobiste (portfel, biżuteria, paszport, dowód), w tym za bagaż pozostawiony w autokarze, w miejscu publicznym, na łodzi, w innych środkach transportu, na miejscu zbiórek, przesiadek, na plażach, w restauracjach, sklepach, toaletach i innych niewymienionych w regulaminie.

2. W szczególności bezwzględnie nakazuje się, aby Uczestnik/Przedstawiciel przed opuszczeniem autokaru, łodzi lub innych środków transportu, miejsca zbiórek lub przesiadek, dokładnie sprawdził, czy zabrał wszystkie należące do niego przedmioty. Dotyczy to przedmiotów m.in. takich jak: obuwie, ręczniki, kamery, telefony komórkowe czy aparatu fotograficznego, a także biżuterii, pieniędzy, dokumentów (paszportu, dowodu osobistego itp.) i innych nie wymienionych w regulaminie.

3. W razie zaginięcia lub uszkodzenia przedmiotów należących do Uczestnika/Przedstawiciela lub innych rzeczy wartościowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnik/Przedstawiciel powinien niezwłocznie zgłosić fakt zaginięcia rzeczy prywatnych Prowadzącemu Wycieczkę, który poinformuje biuro centralne. Jeśli w rzeczach zaginionych znajdują się dokumenty Uczestnik/Przedstawiciel zobowiązany jest osobiście poinformować o tym miejscową policję.

4. W przypadku kiedy pozostawiony przedmiot należący do Uczestnika/Przedstawiciela zostanie znaleziony Uczestnik/Przedstawiciel ma obwiązek we własnym zakresie odebrać pozostawiony przedmiot z wyznaczonego miejsca.

5. Organizator nie ma obowiązku szukać, przechowywać, zwracać pozostawionych przedmiotów. Organizator nie daje żadnej gwarancji odnalezienia zaginionych przedmiotów. Organizator nie ma obowiązku wysyłki rzeczy znalezionych.

§XII Odwołanie wycieczki ze strony Organizatora

1. Organizator ma prawo odwołać Wycieczkę najpóźniej w dzień poprzedzający Datę Realizacji Wycieczki z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy, a także w każdym czasie, w przypadku wystąpienia siły wyższej (w szczególności klęsk żywiołowych, stanów wojny, zagrożenia terrorystycznego, stanów załamania pogodowego) jak i z innych niezawinionych przez Organizatora przyczyn. W przypadku odwołania Wycieczki przez Organizatora z wyżej wymienionych przyczyn, przedstawi on Uczestnikowi alternatywny termin wybranej Wycieczki lub inną Wycieczką (z innym Programem). Uczestnik może wówczas wybrać propozycję Organizatora (w takim wypadku nie przysługuje mu zwrot uiszczonej Zaliczki/Całości) lub też odmówić i wówczas Organizator zwraca Uczestnikowi/Przedstawicielowi opłaconą Zaliczkę/Całość na wskazany przez Uczestnika//Przedstawiciela rachunek bankowy. Zwrot następuje w terminie 21 dni od dnia podjęcia decyzji przez Uczestnika/Przedstawiciela.

2. Po rozpoczęciu Wycieczki Organizator ma prawo do:

a. Zmiany Programu Wycieczki, w szczególności zastąpienia określonych punktów Programu innymi.

b. Skrócenia Programu Wycieczki.

3. Przed rozpoczęciem Wycieczki Organizator ma prawo do zmiany Ceny, Terminu lub Programu Wycieczki lub jego skrócenia, o czym zawiadamia Uczestnika/ Przedstawiciela na jego adres e-mail, poprzez wiadomość SMS lub telefonicznie wraz ze wskazaniem zmian. Może także zawiadomić Uczestnika/Przedstawiciela w każdy inny sposób, jeśli takie zawiadomienie dotrze do Uczestnika/Przedstawiciela. W terminie wskazanym w zawiadomieniu o zmianach, Uczestnik/ Przedstawiciel może poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na telefon kontaktowy Organizatora lub w innej pisemnej formie przekazanej do Organizatora zaakceptować zmiany albo zrezygnować z Wycieczki (odstąpienie od Umowy). Brak odpowiedzi Uczestnika/Przedstawiciela oznacza akceptację zmiany. W przypadku rezygnacji Organizator zwraca Uczestnikowi/Przedstawicielowi dokonane dotychczas płatności Ceny w sposób i terminie wskazanym w § XII. pkt. 1. W takim wypadku rezygnacji uczestnika z Wycieczki Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika/Przedstawiciela w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 21 dni roboczych od dnia odebrania oświadczenia o rezygnacji. Brak odpowiedzi Uczestnika/Przedstawiciela w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany.

4. Jednakże w żadnym wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wycieczki, zmianę lub skrócenie jej Programu dokonane na życzenie Uczestnika lub za jego wyraźną zgodą.

5. W wypadku, gdy składnikiem Ceny Wycieczki jest Bilet na Rejs statkiem lub Bilet Wstępu lub bilet na Prom (Dodatkowo Płatne Czynności), Uczestnik w Cenie Wycieczki wpłaca na rzecz Organizatora koszt w/w biletów. Nieodbycie się Rejsu nie ma wpływu na Cenę Wycieczki i nie rodzi po stronie Uczestnika roszczeń o zwrot lub obniżenie Ceny za Wycieczkę. Organizator nie ma obowiązku ujawniać kwoty za Bilet na Rejs, Bilet na Prom lub Bilet Wstępu, którą w imieniu Uczestnika/ Przedstawiciela opłaca.

6. Jeżeli o niemożliwości odbycia się Rejsu Organizator dowiaduje się po zakończonej zbiórce w tzw. “drodze”, może zadecydować o kontynuowaniu Wycieczki bez Rejsu. Nieodbycie się Rejsu nie ma wpływu na Cenę Wycieczki i nie rodzi po stronie Uczestnika roszczeń o zwrot lub obniżenie Ceny za Wycieczkę. Organizator nie ma obowiązku ujawniać kwoty za Bilet na Rejs, Bilet na Prom lub Bilet Wstępu, którą w imieniu Uczestnika/ Przedstawiciela opłaca.

§XIII Rezygnacja ze strony Uczestnika lub zmiana terminu

1. Uczestnik ma prawo do momentu rozpoczęcia Wycieczki zrezygnować z uczestnictwa (zerwanie Umowy o Uczestnictwo) poprzez złożenie oświadczenia (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora. W takim wypadku rozliczenia między Uczestnikiem, a Organizatorem określają przepisy poniższe.

2. Uczestnik ma prawo w czasie trwania Wycieczki zrezygnować z uczestnictwa w niej, jednak obowiązany jest wypełnić oświadczenie o rezygnacji i na własny koszt oraz ryzyko zorganizować powrót do miejsca pobytu, nie ma także prawa do zwrotu Ceny.

3. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Organizator miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia o rezygnacji.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce Organizator zwraca Uczestnikowi następujący % Zaliczki/Całości kwoty w zależności od daty rezygnacji:

– do 72 h przed Wycieczką w 100%,

– mniej niż 72 h przed Wycieczką Zaliczka/Całość nie ulega zwrotowi.

Organizator ma na zwrot opłat 21 dni.

Zwrot realizowany jest w tej samej formie w której nastąpiła płatność.

5. Uczestnik może wnioskować o zmianę Terminu Wycieczki lub Uczestnika do 72h przed Dniem Realizacji, wówczas Organizator poinformuje Uczestnika o możliwości zmiany oraz ewentualnych wynikających z tego dodatkowych opłatach. Organizator nie gwarantuje możliwości zmiany Terminu Wycieczki. Zgoda na zmianę Terminu może wiązać się z uiszczeniem dodatkowych opłat (np. jeśli Cena wycieczki wzrosła od czasu pierwotnej rezerwacji). W przypadku, gdy Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Wycieczce, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w niej udział w jej miejsce oraz przeniesie na nią swoje uprawnienia jako Uczestnika wycieczki, a osoba ta przyjmie na siebie jego obowiązki wynikające z Rezerwacji i Umowy, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od niego przeszkody) nie pobiera dodatkowej opłaty za zmianę Uczestnika.

6. W przypadkach rezygnacji w terminie krótszym niż 72h przed Dniem Realizacji zwrot Zaliczki/ Całości w kwocie 100% może uzyskać wyłącznie Uczestnik/Przedstawiciel, który przedstawi ważne zaświadczenie lekarskie, poświadczające iż jej stan zdrowia uniemożliwia uczestnictwo w Wycieczce. O zwrot ten może ubiegać się także jedno z Rodziców dziecka, które posiada takie zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie musi zostać wystawione przez lekarza właściwego dla miejsca pobytu Uczestników. Wizyta lekarska realizowana jest na koszt własny uczestnika. Zaświadczenie należy dostarczyć maksymalnie do godziny 21:00 dnia poprzedzającego wycieczkę inaczej nie będzie honorowane, a opłaty nie ulegną zwrotowi. Organizator ma na zwrot opłat 21 dni.

7. W razie braku uczestnictwa Uczestnika w Wyciecze, oraz braku pełnoprawnej rezygnacji określonej tym regulaminem Organizator może dochodzić zapłaty Ceny Wycieczki, jeżeli nie została ona zapłacona mimo braku uczestnictwa.

8. Jeżeli Umowa była zawierana przez Przedstawiciela w imieniu innych osób i jedna z tych osób rezygnuje z uczestnictwa w Wycieczce, wobec tej osoby mają zastosowanie przepisy relulaminu określone w §XIII pkt. 4 i 6.

9. W przypadku wycieczek zakupionych w Cenie Pakietowej zwrot wygląda następująco:

W przypadku rezygnacji ze strony Uczestnika/Przedstawiciela z którejkolwiek wycieczki z pakietu, Wycieczka na którą Uczestnik/Przedstawiciel zachowuje rezerwację wraca do Ceny standardowej, a za odwołaną Wycieczkę Uczestnik/Przedstawiciel otrzymuje Zwrot.
Zwrot równa się = Cena Pakietu – (minus) standardowa Cena wycieczki zachowanej

W przypadku rezygnacji ze strony Organizatora lub zmiany terminu na taki, w którym Uczestnik/Przedstawiciel nie ma możliwości uczestniczyć Uczestnikowi/Przedstawicielowi przysługują następujące kwoty zwrotu:

Pakiet 2D Wszystko w 1 dzień + Kefalonia po Naszemu z Myrtos
Wszystko w 1 dzień – dorosły 80€, dziecko 2-12 lat brak opłat do zwrotu, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Kefalonia po Naszemu z Myrtos – dorosły 75€, dziecko 2-12 lat 40€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.

Pakiet 2D Wszystko w 1 dzień 15+ oraz Kefalonia po Naszemu z Myrtos 15+
Wszystko w 1 dzień 15+ – dorosły 90€,
Kefalonia po Naszemu z Myrtos 15+ – dorosły 85€

Pakiet 2D Północ Południe i Zatoka Wraku + Kefalonia po Naszemu z Myrtos
Północ Południe z Zatoką Wraku – dorosły 75€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Kefalonia po Naszemu z Myrtos – dorosły 80€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.

Pakiet 2D Róża Wiatrów + Kefalonia po Naszemu z Myrtos
Róża Wiatrów – dorosły 75€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Kefalonia po Naszemu z Myrtos – dorosły 80€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.

Pakiet 2D Północ Południe i Zatoka Wraku + Żółwie z Banana Beach
Północ Południe z Zatoką Wraku – dorosły 75€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Żołwie z Banana Beach – dorosły 60€, dziecko 2-12 lat 30€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.

Pakiet 2D Krótka wycieczka Wrak, Groty i Xigia + Żółwie z Banana Beach
Krótka wycieczka Wrak, Groty i Xigia- dorosły 60€, dziecko 2-12 lat 30€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Żołwie z Banana Beach – dorosły 60€, dziecko 2-12 lat 30€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.

Pakiet 3D Północ Południe i Zatoka Wraku + Kefalonia po Naszemu z Myrtos + Żółwie z Banana Beach
Północ Południe z Zatoką Wraku – dorosły 75€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Kefalonia po Naszemu z Myrthos – dorosły 80€, dziecko 2-12 lat 35€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.
Żołwie z Banana Beach – dorosły 60€, dziecko 2-12 lat 30€, dziecko 0-2 lat brak opłat do zwrotu.

§XIV Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w czasie trwania Wycieczki Uczestnik/Przedstawiciel powinien zgłaszać niezwłocznie Prowadzącemu Wycieczkę.

2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Wycieczki.

3. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej na adres info(MAŁPA)projectholidays.pl Za datę złożenia reklamacji uważa się datę jej wpływu na skrzynkę mailową Organizotora.

4. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Uczestnika/Przedstawiciela do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej. W takiej sytuacji bieg terminów reklamacyjnych ulega zawieszeniu.

5. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, numer rezerwacji oraz zwięzły opis spornych okoliczności wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku kiedy Uczestnik/Przedstawiciel chce dochodzić zwrotu kosztów poniesionych poza wycieczką organizowaną bezpośrednio przez Organizatora, Uczestnik/Przedstawiciel zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi rachunek/paragon dołączony do pisma reklamacyjnego. Rachunek/Paragon musi posiadać informację o rodzaju usługi, godzinie oraz dacie wydania.

7. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od daty jej doręczenia (data wpłynięcia pisma do biura). Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Organizatora. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności określone w §X . Punkty programu niezrealizowane z powodu złych warunków pogodowych oraz te realizowane przez firmy zewnętrzne (rejsy, degustacje, tawerny) nie podlegają reklamacji. Reklamacji nie podlegają usługi, których biuro nie jest bezpośrednim organizatorem.

8. W razie niezadowolenia z wyniku rozpatrzonej reklamacji, Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd grecki.

§XV Zdrowie

1. Kraje Basenu Morza Śródziemnego uznawane są za bezpieczne pod względem zdrowotnym. Niewymagane są obowiązkowe szczepienia ochronne ani profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny, jak mycie rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw, a także picie tylko wody pochodzącej z bezpiecznego źródła. Przed wyjazdem zaleca się również sprawdzenie i stosowanie się do bieżących informacji dla Polaków podróżujących za granicę publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski.

§XVI Dane Osobowe

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości lub paszportu, przez Organizatora dla celów i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym realizacji Wycieczki, jak i w innych celach określonych w Regulaminie, w tym przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej.

2. Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe Uczestnika innym podmiotem, takim jak przewoźnicy lokalni, muzea, właściciele obiektów zabytków, hotele, restauracje lub sklepy, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania Programu Wycieczki.

3. Organizator informuje, że:

a. Jest administratorem zbioru danych osobowych Uczestników;

b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym realizacji Wycieczki oraz w innych celach określonych w Regulaminie;

c. Uczestnik/Przedstawiciel ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia

d. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury rezerwacji jak i uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru, ale jeśli następuje to przed rozpoczęciem Wycieczki lub podczas ich trwania, jest to równoznaczne z rezygnacją z odstąpienia od Umowy o Uczestnictwo. Wobec takiej sytuacji stosuje się odpowiedni paragraf tego Regulaminu. Po zakończeniu Wycieczki Uczestnik/Przedstawiciel może żądać usunięcia danych osobowych, ale tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie wynika z innych celów niż księgowe, rozliczeniowe i dokumentacyjne (wynikające z odbycia się Wycieczki i konieczności przechowywania przez Organizatora danych odbytych już Wycieczek).

e. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika zawarte są w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej EEL 201/37 z dnia 31 lipca 2002 r. oraz ustawie nr 2472/1997, która zharmonizowała ustawodawstwo greckie z dyrektywą 95/46/WE Hellenic Data Protection Authority, LAW 2472/1997 & Citiens’ rights.

§XVII Wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik/Przedstawiciel wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) przez Organizatora wizerunku Uczestnika/Przedstawiciela utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej i innych materiałach promocyjnych oraz reklamowych). Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na rozpowszechnienie wizerunku winien zawiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności najpóźniej do Dnia Realizacji.

§XVIII Podsumowanie

1. Umowa zawierana jest w języku polskim

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego, ponieważ usługa (Wycieczka/ Atrakcja Dodatkowa/ Transfer) jest świadczona wyłącznie na terytorium Grecji, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6

4. Ewentualne spory Strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, rozstrzyga je właściwy miejscowo Sąd Grecki.

5. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza ważności innych przepisów, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą postanowienia ważne, najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych, tj. oddające cel i zgodny zamiar Stron.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. W Dniu Realizacji obowiązuje najbardziej aktualny regulamin nawet jeśli w dniu Zawarcia Umowy obowiązywał regulamin poprzedni.